martes, 6 de marzo de 2012

Y este es el INFORME TECNICO, emitido para licenciar la DISCOTECA ENJOY... (A Guarda).

Este es el informe técnico previo y preceptivo, emitido por el técnico municipal, que sirvió para licenciar las obras y actividades de la "Discoteca Enjoy A Guarda SL", realizadas en el local sito en rúa Manuel Álvarez 8, bajo a Guarda (Pontevedra), que por su extensión (5 hojas en escritura diminuta), vamos a mostrar la parte más importante de sus "reflexiones", obviando aquella en la que se quiere "explayar" sin motivo alguno, por lo que obviamos los cinco primeros apartados, que tampoco nos sacarían de ninguna duda. Y que literalmente decía:
INFORME TECNICO.
Hermelindo Martínez Gónzalez como aArquitecto Técnico do Concello de A Guarda, e en relación as alegacións presentadas por os interesados o expediente arriba sinalado, pola presente e a vista da documentación presentada, teñp a ben emiti-lo seguinte informe:
Fruto da xuntanza levada a cabo por o Sr. Alcalde e membros do equipo de goberno con veciños da rua Manuel Alvarez en referencia o expediente que estase a tramitar para a instalación dunha discoteca na mencionada rúa, preséntanse os escritos de alegación que pasanse a estudiar, na base de que, de observarse no corpo do escrito dundamentos xurídicos razoados e de peso, deberán ser considerados, e procédese polo presente escrito a dar resposta ós mesmos, dada a coincidencia argumental da totalidade das mesmas, faese de forma conxunta.
 A Vista dos contidos das mesmas, teño a ben:
 (...
6. No referente o considerar o R.D. 1367/2007 de 19 de octubre polo que se desenrrola a lei 37/2003 e3 17 de novembro do Ruido, temos que dita lei redactouse para a sua aplicación nas Comunidades Autónomas que non dispuseran de lexislación en materia de ruidos aprobada no intre da súa publicación, posto que como recolle a lei no seu artigo 4º ATRIBUCIÓNS COMPETENCIALES no apartado 4ºa) se estará en primer lugar a lo que disponga la legislación autonómica, no caso que nos ocupa temos que existe lexislación autonómica en materia de ruidos así como ordenanza local, polo que no  é de aplicación o mencionado texto. (cabe sinalar que a normativa autonóica e en concreto a municipal son máis restrictivas en materia de ruidos, sendo os límites de emisión tolerados menores que os permitidos na lexislación estatal).
7. Reitérase o exposto de que non existen actividades análogas nin similares que poidan xerar problemas aditivos porque segundo o estudio de Virocem sinálase que a fonte de ruido que conleva valores superiores os permitidos non é o ruido procedente dos locais (que dispoñen das medidas correctoras correspondentes para non emitir ruidos a vía pública), senon que o niveis de ruido superiores ó permitido son os procedentes do Tráfico, e conforme o artigo 5º da lei 7/97 contra a contaminación acústica, o disposto no artigo 20º do decreto 320/2002 das ordenanzas tipo, sobre protección contra a contaminación acústica, e o disposto no art. 21º da ordenanza local de ruidos, os límites de ruido a considerar nos casos de tráfico son 55 dBa durante o periodo nocturno e 65 dBa no periodo diurno, para o cual a lei faculta ás autoridades a tomar medidas de restricción de circulación, de existir niveis de ruidos superiores os 55 dBa en horario nocturno e os 65 dBa no horario diurno.
8. A vista do punto anterior, a normativa non obriga a que polo exceso de ruido procedente do tráfico se pechen ou limiten as actividades comerciais, posto que sería improcedente decretar o peche das existentes, ou impedir a apertura de novas actividades, posto que de ser así teríase que limitar a apertura de actividades non só as hosteleras, se non tamén as comerciais e non só en horario nocturno, se non tamén en horario diurno, posto que en horario diurno, tamén hai exceso de ruido procedente do tráfico, e loxicamente non é achacable a actividade pretendida que non está aberta, nin as existentes entanto en cuanto que estas non son as que xeneran ou emiten ruidos cara o exterior fóra dos límites permitidos.
9. Por parte do Concello estanse a adoptar medidas tendentes a subsanar os niveis de ruidos, consistentes na sustitución do firme de rodadura, por un novo e a disposición de pasos elevados, con a finalidade de limitar a velocidd dos vehículos.
10. No referente o punto 3º do escrito, temos que a ordenanza recolle como usos tolerados os de servizos de hostelería, tales como Restaurantes, cafeterías, e Bares, respecto de se as discotecas son usos do ramo da hostelería cumpre sinalar que a expresión "tales como" non limita os usos, si non que os exemplifica. Se o redactor do planeamento quixera limitar ou excluir usos o texto da norma debería recollelos de xeito concreto, o por inclusión ou exclusión. "solo Restaurantes, cafeterías e Bares" ou "se excluyen los usos hosteleros de Discoteca" serían expresións correctas para ser tidas en consideración.
11. En relación o punto 4º do corpo do escrito temos que na primeira parte do mesmo faese referencia a lei 37/2003, do ruido, (reiteramos e exposto no punto 7º de este escrito).
12. No referente a segunda parte do punto 4º do escrito, no que faese referencia ao acordo da Xunta de Goberno Local de data 10 de xullo de 2008, na que se acorda informar favorablemente a licencia de actividade, temos que de acordo co disposto no RAM para a tramitación do expediente, o Art. 30º recolle a emisión de dito informe con carácter previo ó paso seguinte recollido no artigo 31º do RAM que é a remisión da totalidade do expediente a Secretaria Provincial de Servicios (hoxe as diferentes consellerías con competencias na materia), e tamén de acordo co artigo 34º do mesmo regulamente do RAM, temos que contempla a comprobación das instalacións recollendo no texto que non se pode comenzar a exercer a actividade sen que antes se xire a correspondente visita de comprobación, polo que a licencia de actividade está condicionada a comprobación da eficacia practica de medidas correctoras impostos nesta..., momento que unha vez comprobada, outorgase a licencia, que foi informada favorablemente pola Xunta de Goberno Local, para poder continuar coa tramtación do expediente pero non concedida nese intre pola xunta de Goberno Local.
CONCLUSIÓNS:
Por parte do abaixo asinante, solicito se desestimen as alegacións mencionadas en base o exposto nos puntos anteriores que paso a resumir de seguido.
1. Si realizouse a fase de exposición pública e notificación os veciños mais alá dos mínimos establecidos.
2. A ordenanza de aplicación si contempla p grupo de actividades comerciais ás que pertenece a actividade pretendida. (sector hostelero).
3. Non se vulnera a lexislación en materia de ruidos coa apertura do establecemento.
4. O informe favorable da Xunta de Goberno Local forma parte do procedemento de tramitación.
5. NO escrito dende o punto de cista técnico non se proba de xeito fidedigno que se vulnere lexislación algunha que invalide o procedemento.
A Guarda, a 23 de noviembre de 2009
O Arquitecto Técnico Municipal (firmado Hermelindo Martínez González).
Creemos que sobran comentarios y si existiese alguna duda, relean ustedes la mentada Sentencia recaida sobre esa actividad, y observarán la cantidad de "errores" emitidos en este informe... entre ellos el considerar que una Discoteca pertenece a la actividad de HOSTELERIA. Increible, pero cierto.
Y claro, teniendo esos "conocimientos" y explayados de la forma y manera que lo hace -sus informes "a la carta" ya son una constante-, coloca al Ayuntamiento en problema tras problema. ¡Pero él no tiene la culpa nunca!. Eso dice.
(Próximo capitulo: Informe Jurídico, ¡¡otro que bien baila!!).  

3 comentarios:

 1. El Arquitecto Técnico Municipal ¿dónde saco el titulo? ¿Está capacitado para la labor que tiene que hacer? Viendo los continuos errores que comete, y por lo qué se puede leer, pienso que no. ¿Quién controla a este personal que continuamente emite “sus informes” y concediéndolos o no dependiendo del solicitante?
  Hay que recordar que antiguamente cuando una persona ejercía un trabajo y no era competente en su función se le preguntaba: ¿Si el titulo lo sacara en la “Tómbola Molina”? Para el que no lo sabe, la Tómbola Molina tenía su sede en A Guarda, hace unos 60 años. ¿Guardaría su propietario algún titulo para el Arquitecto Técnico Municipal? Pues, parece que si.
  Sr. Alcalde: el Técnico le esta a meter el barco en las piedras, ¿Es que no lo ve? En ese barco, no sólo va él y usted, vamos todos los guardeses. Cuide de no romper el barco.

  Atalaya

  ResponderEliminar
  Respuestas
  1. Este tipejo o que e e un zampabroas que non sabe dónde ten a man dereita.Solo sabe amedrentar a catro bellos;luces ten poucas ve os planos e confunde as calles e cando ten dudas de urbanismo,por certo moitas,preguntalle as do oral.
   Valla personaje

   Eliminar
 2. En un escrito que se le mando al ayuntamiento por parte de la asociación de vecinos, sobre ruidos de la calle reflejados en el mapa de ruidos del ayuntamiento, aportados en el expediente, reflejaban unos valores LAeq (dia/noche) ( 73.0/64.9 db¬ –67.0/63.5db—64.0/56.5 db – 64.8/63.0 db—69.9/63.1 db 62.3/57.5 db 61.7/58.5 db loque esta en negrita es aproximadamente donde esta la discoteca, como se puede comprobar sobre pasan los ruidos permitidos por este ayuntamiento, que son 65.0/50 db, según determina la vigente ordenanza reguladora de ruidos de este ayuntamiento, y la Organización mundial de la salud sobre ruidos, recomienda 55.5/50.0 db, y el ayuntamiento contesto que eso era del trafico rodado, pues uniendo el trafico rodado y el ruido de la gente, de que decibelios estaremos hablando ¿pero como ellos no viven en esta calle no le importa ? teneamos los vecinos que hacer un 15M y salir todos a la calle pare que se entere la prensa y la televisión por los progresistas incompetentes que estamos gobernados.

  ResponderEliminar