miércoles, 6 de febrero de 2013

Y el "VÍCTIMISTA" municipal, ¿cómo llamará a estas PRÁCTICAS?... (A Guarda)

Sigue de "victimista", pero la culpa es de quien le da pábulo a la cantidad de memeces que dice y hace... Y más ahora que vuelve a tener una nueva estrella (sentencia) colgada de su pechera como galardón de sus logros. ¡Ah!, nos olvidábamos que dijo, que la setencia no la compartía. Las leyes pretende pasarlas por el arco del triunfo...
Pero para que cada uno saque sus consecuencias, de las formas y maneras que han practicado, y siguen practicando, los ocupas que siguen rigiendo el Untamiento de A Guarda, les vamos a copiar literalmente, lo que se plasmó en un documento -llamado Acta, pero siendo posiblemente otra cosa-, que no se atreven a presentar ante los Juzgados, a solicitud del que mencionan como "inhabilitado" para el ejercicio de la acción pública, pretendiendo así posicionarse como jueces y partes, en relación a uno de los pocos derechos que tenemos todos los españoles en el tema urbanístico, legitimación que nos confiere la Disposición Adicional cuarta, apartado 1 y 2 de la LOUG, en concordancia con los artículos 4.f) y 48 del R.D. Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la LS, en los que se establece la acción para exigir la observancia de los Planes, Normas, Ordenanzas, etc, ante los Órganos Administrativos y de los Tribunales Contencioso-administrativos. ¿Y como lo hacen?. Pues aplicando las prácticas heredadas del defenestrado "Gran regidor", y asumidas por parte de los que habían pactado esos presuntos actos ilícitos, cuando eran oposición, y que ahora vamos a poner en conocimiento de todos ustedes... ¡¡Sujétense bien!!.
-Noticia publicada en la Voz de Galicia en fecha 06.02.2013-

- Se trata de la SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO, celebrada en la oficina de urbanismo del Concello da Guarda (Pontevedra), en data 20.12.2001, y cuyo contenido literal, maquinaba:

      "Na oficina de urbanismo do Concelloda Guarda, sendo as 17,10 horas do día 20 de decembro do 2001, tivo lugar a sesión ordinaria da Comisión de Urbanismo convocada para o día da data, que foi presidida polo Alcalde D. José Luis Alonso Riego e contou coa presencia dos concelleiros/as que de seguido se citan: D. José Vicente Ferreira, D. Celso Rodríguez Fariñas, D. JOSÉ MANUEL DOMÍNGUEZ FREITAS e Dª. Rosa María Darriba Calviño.
Asistíu igualmente o arquitecto técnico municipal D. HERMELINDO MARTÍNEZ GONZÁLEZ.
Actuou como secretario habilitado D. José María Álvarez Álvarez que da fe do acto.
Sendo a hora prevista na convocatoria o presidente inicia a sesión, que foi legal e previamente notificada.
...
PUNTO 3.-
Toma a palabra a concelleira Srª. Darriba Calviño, quen pregunta e solicita copia de informes solicitados algúns dende ahi tempo atras:
1.- Copia do informe técnico da nave de Depósitos Portela no Pasaxe.
2.- Listado de licencias concedidas en chan paisaxístico dende a entrada en vigor da Lei do Solo de Galicia 1/97 (1997-2001).
3.- Respecto o alcantarillado de Camposancos tanto na zona do "Palomar" como no "Fundal", estaba firmada a finalización de obras cando estas escomenzaban con traballos.
4.- Respecto o escrito presentado para consulta de expedientes en exposición pública (Modificacións do P.X.O.U., Garderia Municipal, etc), os sábados a oficina de Segredaría atópase pechada e non se pode acceder os expedientes, é polo que solicito que non se contabilicen os sábados como días hábiles no cómputo de tempo de exposición pública.
Creo que se nos está usurpando un dereito, e incumplindo coa lexislación.
5.- Referente ó escrito de renuncia do enxeñeiro redactor do P.X.O.U. Sr. Roberto Aya.
6.- Que hai do informe xurídico das dúas vivendas en chan paisaxístico no lugar de "As Loucenzas".
                     Responde o Sr. Presidente, que por parte da avogada do Concello nestes momentos estase a elaborar o informe das alegacións, e en ecanto termine se os fará entrega do mesmo, se pode ser hoxe mesmo, así como que mañán me desplazarei a Santiago para entregar en man dito informe na Dirección Xeral de Urbanismo.
* O Sr. Presidente, a continuación fai unha exposición dos feitos a raíz da visita realizada a Dirección Xeral de Urbanismo acompañado polos técnicos do Concello, para falar co Sr. Cudeiro firmante do escrito remitido a este Concello, sobre as licencias concedidas en chan paisaxístico, no que se comprometeu en dita reunión a enviar unha nova carta para que o Concello presente as alegacións que crea pertinentes.
*  Independientemente do informe da avogada fixen as consultas pertinentes cun amigo que ten relación con estes temas, e me aconsellou que a ese Señor non se lle facilitara copia de ningún documento, asimesmo quero dar conta que no día de hoxe presentou no rexistro de entrada do Concello unha solicitude para que se lle facilitase copia completa do "Castelo de Santa Cruz", así como denuncia sobre unhas cantas licencias de construcción de vivendas unifamiliares.
* Respecto das citadas denuncias subscritas polo Sr. Abeleira, no día de hoxe tiven unha reunión do Proder, e cos Alcaldes do Baixo Miño comentamos as denuncias que dito Señor ten presentadas nos Concellos de Oia, Rosal e Tui, quedando de momento fora o Concello de Tomiño.
                            Sendo as 17,45 horas ausentase da sesión o Sr. Rodríguez Fariñas.
* En canto a revisión do P.X.O.U. acordouse co Director Xeral de Urbanismo que para primeiros de ano de empezar a traballar, xa que na Xunta teñen que adaptarse a nova Lei Estatal e lles vai a levar un tempo, si ben nos medios de comunicación parece ser que xa está composto un equipo para empezar a traballar.
* Comenta a Srª Darriba Calviño, que a Xunta ten competencias plenas.
* Respecto do Sr. Abeleira, creo que non se debería de por trabas para velos expedientes, senón cantas máis trabas máis dificil no lo vai a por, si ben sospeitamos que aquí non se lle entrega ningún tipo de documentación, pero as súas mans chegan.
* Comenta o Sr. Presidente, que cantas máis facilidades se lle den é peor, si ben como particular ten acceso a determinados expedientes por estar en exposición pública, estes deberían de ser consultados con distinta periodicidad e con tempo limitado e en presencia dun funcionario municipal.
* Sinala a Srª Darriba Calviño, que demostre a súa vinculación en expedientes de particulares.
* Responde o técnico municipal, que este Señor non ten ningunha vinculación.
* Pregunta a Srª Darriba Calviño, quen elabora os informes xurídicos e si é a avogada contratada polo Concello, gostaríame saber se xoga a favor do Concello ou do inimigo, pondo como exemplo o caso de "Pekin", pareceme que é un tema moi grave e se debería de solicitar informe de Zozaya.
* Sinala o Sr. Presidente, en que se pida outro informe xurídico.
                            Sendo as 18,00 horas incorporase a sesión o Sr. Rodríguez Fariñas e ausentase o Sr. Vicente Ferreira.
* Toma a palabra o concelleiro Sr. DOMÍNGUEZ FREITAS quen apunta o seguinte respecto as denuncias efectuadas polo Sr. Abeleira.
- Situación do Concello.
- Personas afectadas.
- Situación do que pode pasar de aquí en diante.
* Me gostaría que todos estivésemos no mesmo bando.
* Nos outros Concellos que apuntou o Sr. Presidente anteriormente onde se están presentando este tipo de denuncias, firmou él como persona, xa que non estaría de máis que por parte dos Alcaldes se lle trasladase o Ministerio Fiscal a relación de obras denunciadas, por que creo que esconde algunha outra triquiñuela, xa que aquí hai intereses e está ben que se sepa.
* En relación coa documentación, me pide o corpo que non se lle entregue ningún so papel. Non sei se isto é o legal, e cumprir estrictamente con a legalidade vixente, é facilitar documentos pode ser para enrollar máis o tema.
* Haberá que tratar de solucionar este problema e desenmarcarar a esta e outras personas.
* En canto as personas afectadas deberíamos de chamalas ó Concello para manter unha reunión e porlle en coñecemento do que sucede. O grupo do P.S.O.E. pide estar en esa reunión e darlle ánimos e razóns e incluso axuda xurídica.
* Responde o Sr. Presidente, que ordenei que non se lle entregue nin un so papel, e a semán que ven se vai a convocar a tódolos afectados.
* Pregunta o Sr. Domínguez Freitas, que funcionario foi ó Ministerio Fiscal.
* Responde o Sr. Presidente, que foi a avogada do Concello.
* Sinala o Sr. Domínguez Freitas, que se lle debería remitir ó Ministerio Fiscal a reiteración de tódalas denuncias formuladas por este Señor.
* Requerida a presencia da avogada Srª Nieves, da conta das xestións realizadas ante o Ministerio Fiscal.
* Sinala a Srª. Darriba Calviño, quen solicita que se considere como parte no proceso e ter acceso a toda documentación que se vaia producindo, xa que me sinto acusada por este Señor e teño dereito a unha defensa e recurrir os meus asesores.
* Do mesmo xeito manifestase o Sr. Dominguez Freitas e solicita que por parte da avogada se lle facilite un informe.
* Apunta a avogada que se lle remitiu oficio o Ministerio Fiscal e a data de hoxe non houbo ningunha noticia.
                          Non habendo máis asuntos que tratar, sendo as 18,30 horas do día da data, dase por rematada a sesión da que se levanta acta, e da que eu, como secretario habilitado, dou fe.
Hasta aquí, lo maquinado con nocturnidad y alevosía, por todos y cada uno de los que formaban parte de esa Comisión de urbanismo. A día de hoy, quien rige los destinos de A Guarda y que era uno más de esa Comisión, lo está aplicando a pié juntillas, bien secundado ahora por ese técnico municipal presente y participante en la misma -lo malo lo aprenden pronto-, conculcando los derechos de los ciudadanos sin reparo alguno, dejando "sueltas" algunas perlas, que bien las podía aplicar a su forma de desgobernar el municipio de A Guarda. Y si tan seguro está de lo vertido sobre el Sr. Abeleira, ¿porqué teme presentar el original de esa Acta a los distintos Juzgados que se lo han requerido?. Que a pesar de ello, ni caso le están haciendo con el mamotreto de "inhabilitación para la acción pública" que está intentando introducir en todos los recursos o demandas que se pongan a tiro. No cabe duda que tienen un gravísimo problema. Que tienen una mente enfermiza.                  

1 comentario:

  1. Siga facendo de boceiro do póbo, sera da forma que nos bamos enterando de algo, por ó que estou mirando é querian tapar á voz do mensaxeiro, pero por sorte pra ó pobo non son capazes de tapar ´piando´piando banse destapando, sabe mais Abeleira durmindo que esa banda de tecnicos´´ignorantes´´despertos siga informando que ten muita xente do seu lado,ó que tiña que haber era muitos Abeleiras pra acabar con estes que se creen listillos.

    ResponderEliminar